Agrariërs

Awizon heeft ruime ervaring met het installeren van zonnepanelen in de agrarische sector. Agrarische bedrijven hebben over het algemeen een hoog elektriciteitsverbruik. De grote stroombehoefte en veel dakoppervlak maken van zonnepanelen een zeer rendabele investering voor de agrarische sector. 

Voordelen van zonnepanelen voor agrariërs

Het elektriciteitsverbruik is vaak hoog op een boerderij of agrarisch bedrijf. Meestal is er wel een groot dak met een gunstige ligging beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen. Mocht dit niet het geval zijn, dan bestaat er nog de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen in een vrije veld opstelling.

                             

Dankzij het grote (dak)oppervlak vallen de kosten voor de installatie van zonnepanelen vaak mee. Zeker in combinatie met de diverse subsidieregelingen (SDE+ of ISDE) en fiscale aftrekposten voor agrarische ondernemers.

 • Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met ingang van 1 januari 2016 is de Energie Investeringsaftrek verhoogd van 41,5% naar 58%! Voor ondernemers is het dit jaar dus extra interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen. Wanneer u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie, dan kunt u een deel van de investering afschrijven van uw fiscale winst. Het levert u een nettovoordeel op van circa 14% én u gaat ook nog eens fors besparen op uw energierekening.

In de Energielijst van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO)  staat vermeld welke duurzame producten in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek. De Energielijst treft u hier aan. Het meldingsbedrag dient minimaal € 2.500,00 te bedragen en maximaal € 118 miljoen per kalenderjaar. Alleen PV-systemen met een gezamenlijk vermogen van meer dan 25kW, aangesloten op maximaal 3*80 A komen in aanmerking. Het hele systeem komt in aanmerking voor maximaal € 750,00 per kW piekvermogen. U dient de EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA. De MIA is een fiscale aftrekregeling waarmee u 27% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, gevels en dakgoten kunt afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. U kunt tevens Vamil toepassen naast de MIA-regeling.

 • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Wanneer ondernemers investeren in zonnepanelen, kunnen zij mogelijk via de MIA en Vamil subsidie krijgen. Een deel van de investering kan dan afgetrokken worden van de fiscale winst. Daarnaast komen bedrijfsmiddelen in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Op de Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil.

 • KIA - kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Om in aanmerking te komen voor de KIA, dient het te investeren bedrag voor  zonnepanelen minimaal € 2.301,00 en maximaal € 311.242,00 te bedragen. Hoe hoog de investeringsaftrek is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.

 • SDE+ subsidie

In 2016 is opnieuw SDE+ subsidie (stimulering duurzame energie productie) beschikbaar gesteld. De informatie hierover kunt u vinden op www.rvo.nl.
N.B. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de SDE+ subsidie, kan voor ditzelfde project geen energie-investeringsaftrek (EIA) meer worden toegepast.

 • ISDE regeling (Investeringssubsidie duurzame energie)

Vanaf 1 januari 2016 is subsidie verkrijgbaar voor o.a. zonneboilers. Lees hier meer over deze regeling.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De aanvraag dient binnen zes maanden na de verwijdering van het asbestdak bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te worden ingediend. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling loop tot en met 31 december 2019. Indien een subsidieaanvraag op tijd is ingediend, maar het subsidieplafond is voor dat jaar bereikt, dan verschuift de datum van ontvangst automatisch naar 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,00 per adres. Voorwaarde is dat het om minimaal 35 m² geïnventariseerd asbestdak dient te gaan.

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Vanaf 2013 bestaat de subsidieregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop". Met deze regeling kunt u een bijdrage ontvangen voor het verwijderen van asbest op uw dak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient u te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent agrariër
 • U heeft een agrarisch bedrijf gehad                                        
 • U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok   

                                             

                                            

Wanneer u in aanmerking komt, dan ontvangt u € 4,50 subsidie per vierkante meter asbestdak. Deze sanering moet gecombineerd worden met het plaatsen van zonnepanelen. Het dient om minimaal 250 m² te saneren asbestdak te gaan en er dient minimaal 5.000 Wattpiek aan zonnepanelen te worden geplaatst. Per aanvrager kan maximaal € 15.000,-- subsidie worden verkregen.

Deze regeling zou per 1 september 2015 beëindigd worden, maar de 3 noordelijke provincies hebben gemeld dat de regeling tot eind 2016 verlengd wordt. Op de website www.asbestvanhetdak.nl vindt u meer informatie, de voorwaarden en de regeling per provincie.

Energielijst 2016              

Op de Energielijst/Milieulijst 2016 van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl) staan alle energiebesparende technieken vermeld die in aanmerking komen voor subsidie of investeringsaftrek. Meer informatie vindt u tevens op www.belastingdienst.nl.

 

                                                         Neem contact op

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.