Offerte aanvragen

* Verplichte velden
Referentie Willem Wilberts

“Goeie mannen fan Awizon, jim’ timmerje aardich oan ‘e wei! (en op’t dak fansels). Moai wurk! Wy hawwe al sinnepanielen fan Awizon fanôf 20 juli 2012 en it draait noch as in trein; ynmiddels 11672 kWh fan’t dak helle! Beste mannen van Awizon, jullie timmeren behoorlijk aan de weg! (En op het dak uiteraard). Mooi werk! Wij hebben sinds 20 juli 2012 zonnepanelen van Awizon en het draait nog als een trein. Inmiddels 11672 kWh van het dak kunnen halen!”

Fam. Steenstra, De Veenhoop

Referentie Willem Wilberts lorem

“Jitze Westra is de werkvoorbereider/planner bij Awizon zonne-energie.”

Jitze Westra