LET OP: Awizon is in verband met de feestdagen gesloten van vrijdag 20 december vanaf 12:00 uur t/m zondag 5 januari a.s!

Agrariërs

Klik op de afbeelding voor de details

Referentie Willem Wilberts

“'Bêste minsken fan Awizon! De sinnepanelen dy''t wy kocht hawwe fan jimme draaie noch altyd ''as in trein''! Fanôf 21 juli 2012 oant 21 juli 2014 hawwe wy krapoan 6600 kw fan it dak helle mei 14 panelen fan 250 w/p!' ”

Riemer en Harmke, de Feanhoop

Referentie Willem Wilberts lorem

“Jitze Westra is de werkvoorbereider/planner bij Awizon zonne-energie.”

Jitze Westra