Algemene leveringsvoorwaarden

Download hier de Algemene leveringsvoorwaarden voor particuliere en zakelijke klanten.

Algemene leveringsvoorwaarden particuliere klanten

Algemene leveringsvoorwaarden zakelijke klanten

Referentie Willem Wilberts

“'Bêste minsken fan Awizon! De sinnepanelen dy''t wy kocht hawwe fan jimme draaie noch altyd ''as in trein''! Fanôf 21 juli 2012 oant 21 juli 2014 hawwe wy krapoan 6600 kw fan it dak helle mei 14 panelen fan 250 w/p!' ”

Riemer en Harmke, de Feanhoop

In verband met de roerige markt in de zonne-energie kunnen wij tijdelijk geen vaste prijzen aangeven.