Privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoongegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Awizon zonne-energie respecteert de privacy van u als bezoeker en/of klant en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website https://www.awizon.nl/ en vanuit contact met u als bestaande/potentiële klant, partner of relatie. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 

Awizon zonne-energie, gevestigd aan Meander 3, 9231 DB Surhuisterveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.awizon.nl/    
Meander 3
9231 DB Surhuisterveen 
Tel.: 0512 363031

Dieta Holwerda is de Functionaris Gegevensbescherming van Awizon zonne-energie. Zij is te bereiken via: d.holwerda@awizon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Awizon zonne-energie verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door uzelf ter beschikking is gesteld . Wij verzamelen persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • ip-adres en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@awizon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Awizon zonne-energie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U informatie, een offerte of een prijsindicatie te kunnen toesturen
 • Het bijhouden van een klantenadministratie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Adverteren en social media
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om garantie en service te kunnen verlenen op geleverde of geïnstalleerde producten
 • Awizon zonne-energie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Awizon zonne-energie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Awizon zonne-energie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Awizon zonne-energie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Awizon zonne-energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, locatiegegevens, bankrekeningnummer.

Bewaartermijn wanneer een opdracht tot levering en/of installatie is verstrekt: tot het einde van de garantietermijn van het product met de langstlopende garantieperiode. Reden: om service en garantie aan u te kunnen verlenen op de verkochte producten. Bewaartermijn wanneer geen opdracht tot levering en/of installatie is verstrekt: 2 jaar. Reden: voor commerciële doeleinden; bijvoorbeeld om marktaanbiedingen te kunnen doen (op basis van gerechtvaardigd belang).

Delen van persoonsgegevens met derden

Awizon zonne-energie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Awizon zonne-energie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Awizon zonne-energie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Awizon zonne-energie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk voor meer informatie op: https://veiliginternetten.nl/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Awizon zonne-energie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@awizon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Awizon zonne-energie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van bedrijven/organisaties geplaatst. Awizon zonne-energie kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die bedrijven/organisaties. Wij raden u aan om de privacyverklaring van die betreffende bedrijven/organisaties te lezen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Awizon zonne-energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@awizon.nl

Definities

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).
 • Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Referentie Willem Wilberts

“Zeer tevreden! In 2 jaar tijd hebben wij 8770 kWh opgewekt, door 18 panelen. Per jaar dus 4385 kWh! ”

Dhr. Wubs te Marum